syneti 2

Syneti 2, 2006
Pen and ink wash, gouache/ Tusche, Gouache 40x30cm